განცხადების დამატების წესი

რეკლამების დამატების ზოგადი წესები

აკრძალულია რეკლამების განთავსება, რომლის შინაარსი არ შეესაბამება შერჩეული კატეგორიის თემას. თუ საიტზე არ არის შესაფერისი კატეგორია, მაშინ რეკლამა არ არის შესაფერისი ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებისთვის; აკრძალულია რეკლამაში მეტა თეგების ჩასმა, ყველა სახის კოდი და გაუგებარი სიმბოლოები;

ამ საიტის გამოყენებისას, მომხმარებელი ეთანხმება ამ წესებს და იღებს მასში მითითებულ უფლებებსა და მოვალეობებს, დაკავშირებული საიტის გამოყენებასთან. საიტის ადმინისტრაციას არ ეკისრება არანაირი ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს კონფიდენციალურობის დაცვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით, თუ არ არსებობს საწინააღმდეგო შეთანხმება ან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი მოთხოვნები. თქვენს ყურადღებას ვაქცევთ ფაქტს, რომ ეს საიტი მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის არის და არ წარმოადგენს კომერციულ პროექტს. საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს ამ საიტთან დაკავშირებით მიყენებულ ზიანისთვის, მისი გამოყენება ან გამოყენების შეუძლებლობა. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ინფორმაცია ამ საიტზე გაფრთხილების გარეშე. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს და / ან შეავსოს ეს წესები ნებისმიერ დროს წინასწარი ან შემდგომი შეტყობინების გარეშე.

ყველა განცხადება მიიღება გამოსაქვეყნებლად მხოლოდ რუსულ ენაზე, ქართველი, ბერძნული და ინგლისური. დაუშვებელია დამატებითი ინფორმაცია სხვა ენაზე, უხამსი ფრაზები და ინფორმაცია, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს . რეკლამის განთავსებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი წესები: ფრთხილად და სწორად შეავსეთ რეკლამის გაგზავნის ფორმის ყველა ველი. ყურადღებით შეავსეთ საკონტაქტო ინფორმაცია, განსაკუთრებით საკონტაქტო ტელეფონის ნომრების მითითებისას. რეკლამების რეგისტრაციითა და გამოქვეყნებით, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას.

2. აკრძალულია რეკლამაში მეტა თეგების ჩასმა, ყველა სახის კოდი და გაუგებარი სიმბოლოები;

3. რეკლამების წარდგენა აკრძალულია, შეურაცხყოფის შემცველი და მორალური ნორმების დარღვევა;

4. განცხადებები მიიღება საფუძველზე: ერთი ობიექტი = ერთი განცხადება (ერთი რეკლამა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი ობიექტის შესახებ);

5. რეკლამების ტექსტში აკრძალულია ინტერნეტ საიტების ბმულების მითითება;

6. შეიძლება რეკლამები არ იყოს გამოკვეთილი დიდი ასოებით, ხატები და სიმბოლოები (თ-ში. თ. იმისათვის, რომ გაზარდოთ თქვენი რეკლამის პოზიცია ძიების შედეგებში). დიდი ასოებით აკრეფილი რეკლამები ავტომატურად გადაიქცევა მცირე ასოებში.

7. დაუშვებელია იგივე რეკლამების განმეორება იმავე ან სხვადასხვა კატეგორიაში;

8. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ინფორმაციის სიზუსტეზე, გამოქვეყნებულია საიტის მომხმარებლების მიერ;

9. განცხადებები, არ შეესაბამება ამ წესებს, შეიძლება ამოღებულ იქნეს. წესების რეგულარულმა დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს უარი განცხადებების დამატებაზე მომსახურების გაწევაზე.

თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ შეუზღუდავი რაოდენობის რეკლამა საიტზე.

2. დასაშვებია მხოლოდ სოფელ ციხისჯვრის ტერიტორიაზე განთავსებული უძრავი ქონების ობიექტის რეკლამების განთავსება..

3. უძრავი ქონების სააგენტოების განცხადებები, კერძო რეალტორებს, დეველოპერები, კონტრაქტორებსა და ფიზიკურ პირებს ერთგვაროვანი პირობები აქვთ.

4. რეკლამის განთავსება შესაძლებელია მარტივი და სწრაფი რეგისტრაციის შემდეგ..

5. რეგისტრაციისას ძალიან ფრთხილად იყავით:

6. დასაშვებია რეკლამების განთავსება ინფორმაციით, მხოლოდ არსებული ობიექტების შესახებ.

8. ინფორმაცია რეკლამის ობიექტის შესახებ უნდა იყოს განახლებული რეკლამის დროს და სრულად შეესაბამებოდეს რეალობას..

9. აკრძალულია მრავალი რეკლამის განთავსება ერთი და იგივე ობიექტით.

10. აკრძალულია რეკლამის დაყენება იმავე პარამეტრის ამოღებით და შემდეგ დამატებით.

11. მომსახურების შეთავაზებებით რეკლამის გაგზავნისას, ექვემდებარება ლიცენზირებას, განცხადების ტექსტში საჭიროა მიეთითოს ლიცენზიის ნომერი და ორგანოს დასახელება, ლიცენზირებული. რეკომენდებულია რეკლამის მომსახურებასთან შეთავაზებისას, ექვემდებარება ლიცენზირებას, საჭიროებს ლიცენზიას, კონკრეტულ მომსახურების სექტორში საქმიანობის ნებართვა.

12. აკრძალულია რეკლამის დამატებით აღწერაში მითითება რამდენიმე ობიექტის შესახებ.

13. თუ ადმინისტრაცია

მიიღებს პრეტენზიას არასწორად მითითებული ტელეფონის ნომრის ან ყალბი ინფორმაციის შესახებ, რეკლამა შეიძლება წაიშალოს.

14. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის სიზუსტეზე, შეიცავს რეკლამებში, მათი ავტორები ატარებენ.

15. რეკლამების გამოქვეყნება აკრძალულია, содержащие нарушения прав третьих лиц, ინტელექტუალური უფლებების ჩათვლით, მოქალაქის იმიჯის უფლებები, კონფიდენციალურობის უფლებები და პირადი მონაცემების უფლებები.

16. რეკლამის რეკლამირებისას, სერვისის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ არჩეულ ობიექტზე. ობიექტის ადრეული გაყიდვის / მიწოდების შემთხვევაში, სარეკლამო სერვისი არ გადადის სხვა რეკლამაზე.

17. აკრძალულია რეკლამის განთავსება რეკლამაში მითითებული ქონების გაყიდვის ან დაქირავების განზრახვის გარეშე, ან რომელთა მიმართაც ასეთი ქმედებები შეზღუდულია ან შეუძლებელია (მაგალითად, რომლის მიმართაც უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება მესამე პირებზე მათი გაყიდვის ან იჯარის შესახებ, გააკეთა ავანსი ან დეპოზიტი, ისევე, როგორც, რომელთა მიმართაც დაწესებულია შეზღუდვები სარეგისტრაციო მოქმედებებზე).

18. აკრძალულია რეკლამების განთავსება უძრავი ქონების სააგენტოებისა და სხვა ორგანიზაციების მომსახურების სპექტრის ზოგადი აღწერით, რომელშიც არ არის ინფორმაცია კონკრეტულ ქონებაზე მიწოდების ან მოთხოვნის შესახებ.

19. აკრძალულია რეკლამების განთავსება, რომელთა შინაარსი არღვევს კანონს ან ზოგადად მიღებული ზნეობისა და ეთიკის ნორმებს.

20. აკრძალულია რეკლამის განთავსება სამუშაოს შეთავაზებებით ან ფულის გამომუშავების გზებით, ქსელის პროდუქტის განაწილების განცხადებები.

21. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს უარი თქვას მომხმარებელზე (კომპანია) რეკლამების განთავსებაში მიზეზების გარეშე.

22. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეცვალოს მოთხოვნები შინაარსისა და რეკლამების გამოქვეყნების პირობების მიმართ.

23. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს უფასო რეკლამები, რათა მიანიჭოს მათ თვისებები, ადვილად იკითხება.

24. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არ დადოს მიმოწერა უფასო რეკლამების ავტორებთან.

25. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას დამატებითი ინფორმაცია (ელექტრონული ფოსტით ან ტელეფონით) საიტის სიახლეებისა და მომსახურების რეკლამირება, ასევე სხვა ინფორმაცია, რეკლამის ჩათვლით.

რეკლამების განთავსებისას, ველები უნდა შეავსოთ შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

საიტის ადმინისტრაცია