Πλήθος λέξεων ανά άρθρο: 701 Θα πάρει περίπου για να διαβάσετε: < 1 минута

Βάπτιση της Γεωργίας

Βάπτιση της Γεωργίας
Βάπτιση της ΓεωργίαςΒάπτιση της Γεωργίας
Βάπτιση της ΓεωργίαςΒάπτιση της Γεωργίας
Βάπτιση της ΓεωργίαςΒάπτιση της Γεωργίας
Βάπτιση της ΓεωργίαςΒάπτιση της Γεωργίας

sv-nino

Βάπτιση Ιβηρικής, ή Γεωργία (στα Γεωργιανά . Εκχριστιανισμός του Καρτλίου, καρτλης γκακριστ’ιανέμπα) - εκχριστιανισμός του γεωργιανού βασιλείου του Καρτλί, γνωστή στην αρχαιότητα ως Ιβηρία. Крещение состоялось в IV веке благодаря просветительнице Грузии Святой Нине: она убедила креститься царя Мириана III, который стал первым христианским грузинским владыкой и, по словам историка Созомена, убедил креститься и весь свой народ.

Позже царь прикладывал большие усилия для распространения христианства на своих землях: по словам Сократа Схоластика, иберийцы первыми из народов известных на то время земель приняли христианство в качестве официальной религии наравне с абиссинцами и армянами (в современной науке Армения считается первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии). До начала первых христианских расколов христианство на Кавказе было всесодержащим, плюралистическим и гибким, а жёсткие экклезиологические иерархии были образованы много позже, когда в VI веке уже появились национальные церкви. Несмотря на этническое разнообразие региона, крещение Грузии было всерегиональным и межкультурным явлением на Кавказе. Евреи из Мцхета, столицы Картли, сыграли большую роль в крещении царства и дали мощный импульс к углублению связей между Грузией и Палестиной, а также положили начало грузинскому паломничеству в Святую землю — свидетельством тому служат паломничество Петра Ивера и появление надписей в Бир эль-Куте.

Иверия была фактором соревновательной дипломатии между Византией и Государством Сасанидов, а позже стала крупным игроком в византийско-сасанидских войнах. Во многом культура Иверии была схожа с культурой иранцев и Ахеменидской державы: отношения с иранцами развивались за счёт различных военных походов, торговли, династических браков, но выбор царём Мирианом III христианства оказал куда более глубокие и важные международные последствия даже несмотря на то, что сделан этот выбор был не под влиянием византийской дипломатии. Иверия прошла путь от образования в эпоху эллинизма до принятия христианства и вступила на путь многовековых процессов, приведших к формированию грузинского самоопределения.

Μια πηγή : https://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение_Иберии

Συγγραφέας δημοσίευσης

εκτός σύνδεσης 3 μέρες

Κώστας

Βάπτιση της Γεωργίας 10
flagΓεωργία. Πόλη: Τσιχιστζβάρι
Σχόλια: 0Δημόσιο: 252Εγγραφή: 15-05-2021
4864 Προβολές